اخذ مجوز

اخذ تمامی مجوز ها

 

از آنجائيکه بسیاری از اقلام وارداتي علاوه بر اخذ مجوز بازرگاني احتياج به ساير ديگر مجوزها از جمله وزارت بهداشت ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي ، جهاد کشاورزي، وزارت دفاع ... برحسب ( نوع جنس ) را دارد گروه بازرگانی سفیر آریا میتواند نسبت به انجام هريک از مجوزهاي مرتبط به کالای وارداتی شما بهتری و سریعترین خدمات را ارائه دهد:

 

جهت آشنائي هرچه بيشتر با اين مجوزها؛ ميتوانيد از چکيده اين مجوزها بهره نمائيد.
مجوز بهداشت:
اين مجوز به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخيص انجام ميشود :
مجوز ورود :اين فرآيند شامل صدور مجوزي ميباشد که بر طبق مقررات صادرات و واردات بازرگاني توسط وزارت بهداشت پس از طي مراحل قانوني و بررسي هاي لازم صادر ميگرددو مربوط به واردات مواد اوليه غذائي ،آشاميدني و آرايشي بهداشتي ميباشد.
خلاصه اجرائي فرآيند:
1-ارائه درخواست متقاضي مبني بر صدور مجوز گشايش
2-دريافت چک ليست گشايش و تکميل مدارک مطابق با چک ليست توسط ارباب رجوع
3-بررسي مدارک ارائه شده توسط کارشناس مربوطه
4-در صورت تاييد مدارک و آناليز مربوطه   1) صدور مجوز گشايش   2) امضاء معاونت    3) ارائه دو نسخه پرفرماي صادر شده توسط معاونت به ارباب رجوع
مجوز ترخيص : مجوزي است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور و پس از تاييد قابليت مصرف و طي مراحل قانوني ، برابر با مقررات صادر ميگردد.
جهت صدور مجوز ترخيص : متقاضي ميبايست مدارک زير را تکميل و به اداره کل نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي و يا ادارات نظارت تابعه ارائه نمايد.
1- فاکتور کالا ( بانضمام يک برگ تصوير آن )‌
2-اصل نسخه دوم متقاضي (‌ نسخه دوم پروفرم تاييد شده در مرحله ورود )‌
3- اصل گواهي بهداشت و قابليت مصرف مرتبط با فاکتور، که به تاييد مقامات ذيصلاح بهداشتي کشور مبداء رسيده و ممهور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران باشد.
4-اصل برگ آناليز، بانضمام يک برگ تصوير آن پس از بررسي مدارک و کنترل کليه مشخصات، از گمرک ورودي اقدام به نموئه برداري گرديده و به همراه برگ آناليز تاييد شده، به آزمايشگاهاي کنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آناليز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

 

 

مجوز تجهيزات پزشکي:                                                                                             
اين مجوز مربوط به واردات تجهيزات پزشکي ، دندانپزشکي و آزمايشگاهي ميباشد ، شيوه اخذ اين مجوز به دو صورت مجوز ورود و يا مجوز ورود و ترخيص همزمان  ميباشد که لازمه آن  انجام مراحل زير ميباشد:
1- اخذ شناسيه فعاليتهاي شرکت وارد کننده تجهيزات پزشکي
2-معرفي ناظر فني به اداره تجهيزات پزشکي
3-تکميل فرم هاي مربوطه در سايت IMED.IR
4-اخذ نمايندگي از شرکت فروشنده و سايل تجهيزات پزشکي بهمراه مدارک و تاييديه هاي مربوطه

 

 

مجوز مخابرات :
  مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يکي از مجوزهايي است که علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش مي بايستي براي بعضي از کالاها کسب شود که بيشتر اين کالاها در فصل 85 کتاب مقررات و صادرات جاي گرفته است. تجهيزات مخابراتي و رايويي و کنترل کننده دستگاهها و تجهيزات ناوبري … از عمده کالاهايي هستند که مشمول اخذ مجوز سازمان تنظيم مقررات مي شوند. که به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخيص اعمال ميشود.
مجوز ورود :
بعد از اخذ پروفرما مي بايستي اين پروفرما توسط سازمان تنظيم مقررات مجوز اوليه براي ثبت سفارش صادر گردد.
مجوز ترخيص :
وقتي کالا را در گمرک اظهار کرديد . مي بايستي نماينده سازمان از کالاي شما بازديد کند و کار نمونه برداري انجام مي شود و با نامه گمرک ” نمونه اخذ شده ” به اداره استاندارد و تاييد نمونه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارجاع مي شود.

 

 

مجوز وزارت دفاع :
اين وزارتخانه در خصوص صدور مجوز جهت کالاهاي که از نظر استفاده ميتواند قابل اشتعال و انفجر باشد ، اظهار نظر مينمايد ،کالاهايي که ميتواند کاربرد نظامي داشته باشد بايد به تاييد وزارت دفاع برسند ، که در پاره اي از موارد اين وزارتخانه راساً اقدام و در ساير موارد از سازمان ها و ارگان هاي ديگر نظير شوراي امنيت ملي استعلام مينمايد.

 

 

مجوز VIP:
سازمان دامپزشکي صادر کننده مجوز صادرات و واردات در خصوص غذاي دام و طيور و آبزيان داروهاي دامپزشکي ، دام زنده و تجهيزات پزشکي ميباشد و مجوز VIP را در اين خصوص صادر مينمايد.VETERINARY IMPORT PREMISSION))

 

 

وزارت جهاد کشاورزي:
اين وزارتخانه داراي واحده هاي متعددي ميباشد . معاونت دام ،قرنطينه  گياهي نهال ،بذر و يا جهت واردات سموم به سازمان حفظ نباتات ارجاع ميگردد.

 

 

کميسيون ماده يک :
براي واردات برخي کالاها که داراي شرايط خاص ميباشند بايد از طريق کميسيون ماده يک مجوز ورود اخذ گردد .اين شرايط عبارتند از 1: کالا مستعمل بوده و واحد توليدي هيچ گونه پروانه فعاليت از اداره صنايع و معادن نداشته باشد.
2: زماني که وارد کننده واحد توليدي نبوده و بنا به مصلحت يک سازمان يا ارگان اقدام به واردات مي نمائيم .
3: کالاهايي که بنا به مصلحت و ضرورت که فارغ از دو حالت فوق ميباشند بايستي اين کميسيون مجوز ورود آن را صادر نمايد.

 


اشتراک بگذارید